ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ທີ່ຢູ່
ຮ້ານຊາລີຕັ້ງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ
ບ້ານລັດຕະນະລັງສີໃຕ້, ຖະໜົມລາດຊະວົງເສິກ